Pereiti į pagrindinį turinį

Taisyklės

Verslopaieskos.lt platformos naudojimosi taisyklės

 

1. SĄVOKOS 

1.1. Administracija – tai UAB Disertus, įmonės kodas 303189121, Reg. adresu Perkūnkiemio 13 - 91, Vilnius.

1.2. Asmens duomenys - tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas. 

1.3. Interneto svetainė – tai Administracijos valdoma www.verslopaieskos.lt interneto svetainė.

1.4. Narystės mokestis – tai Administracijos nustatyto dydžio mokestis, kurį sumokėję Naudotojai įgyja teisę naudotis papildomis Platformos funkcijomis.

1.5. Naudotojas - tai ne jaunesnis kaip 18 metų fizinis asmuo, kuris naudojasi Platforma.

1.6. Privatumo politika – tai Asmens duomenų, kuriuos Naudotojas pateikia Administracijai Platformoje, tvarkymo tvarka, pateikta Interneto svetainėje. Jei Naudotojas naudojasi Platforma, laikoma, kad jis sutinka su savo asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.

1.7. Platforma – tai Administracijai priklausanti, jos prižiūrima ir administruojama sistema, esanti Interneto svetainėje, kurios pagalba Naudotojai gali parduoti arba nusipirkti verslą, įkelti skelbimus apie siūlomas paslaugas, patalpas verslui, investuotojų ar partnerių paiešką ar pasinaudoti kitomis funkcijomis ar paslaugomis, kurios teikiamos šioje platformoje.

1.8. Skelbimas – tai Naudotojo įkeltas pranešimas Platformoje apie siūlomas paslaugas, parduodamą verslą, ieškomus investuotojus, partnerius ar kitais verslo klausimais.

1.9 Taisyklės – tai šios naudojimosi Platforma taisyklės, kurios reglamentuoja naudojimosi Platforma sąlygas, teisinius santykius tarp Interneto svetainės Naudotojų ir Administracijos bei tarp pačių Naudotojų ir su kuriomis Naudotojas turi sutikti, norėdamas naudotis Platforma.

 

 2. PLATFORMOS VEIKIMO PRINCIPAI

2.1. Platformoje Administracija sudaro galimybę Naudotojams pakelbti Skelbimus ir Platformoje bendrauti dėl Platformoje paskelbtų Skelbimų.

2.2. Administracija, kaip Interneto svetainės ir Platformos savininkė ir administratorė, pati nekelia Skelbimų ir neatsako už jų turinį ar sandorius, vykstančius dėl jų. Tik Naudotojai atsakingi už informacijos pateikimą Skelbimuose ir tolimesnį sandorių su kitais Naudotojais ar trečiaisiais asmenimis sudarymą.

2.3. Naudotojai supranta ir sutinka, kad tik jie patys yra atsakingi už jiems ir jų veiklai bei veiksmams taikomų teisės aktų laikymąsi. Naudotojai naudodamiesi Platforma supranta, kad sudarant sandorius, susitarimus su kitais Naudotojais ar trečiaisiais asmenimis dėl Skelbimuose pateiktų objektų, gali reikėti atlikti teisinius ir/ar mokestinius veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

2.4. Informacija ir Asmens duomenys apie Naudotoją Interneto svetainėje ir Skelbimuose pateikiami pačių Naudotojų, todėl Administracija nėra atsakinga už šios informacijos teisingumą, atitikimą tikrovei ir neatsako už nuostolius ar žalą, kurie kilo ar galėjo kilti dėl Naudotojų veiksmų, sprendimų ar sutarčių, atliktų naudojantis informacija, pateikta Interneto svetainėje.

 

3. NAUDOJIMOSI PLATFORMA TVARKA 

3.1. Naudotojai Platformoje gali įkelti Skelbimus bei bendrauti per Platformą ar Platformoje nurodytais kontaktais su kitais Naudotojais.

3.2. Naudojimasis kai kuriomis Platformos funkcijomis gali būti mokamas. Mokėtina kaina ir mokėjimo tvarka nurodoma Platformoje.

3.3. Jei Naudotojas Skelbime pateikia nuotrauką, logotipą ar paveikslėlį, Naudotojas, juos pateikdamas, kartu patvirtina, kad jis turi teisę juos naudoti ir šis naudojimas nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių. 

3.4. Įkeldamas Skelbimą Naudotojas kartu patvirtina, kad jam jau yra 18 metų.

3.5. Skelbime draudžiama siūlyti objektą, kuris yra parduotas ar kuriuo Naudotojas neturi teisės disponuoti. Skelbimą patalpinęs Naudotojas iš tiesų privalo turėti tokį siūlomą objektą.

3.6. Teisę naudotis plačiausios apimties Interneto tinkalapio funkcijomis (tokios apimties, kaip nurodyta Platformoje) įgyja Naudotojai, sumokėję Interneto svetainėje nustatyto dydžio išankstinį VIP prenumeratos ar kitaip tinklalapyje pavadintą mokestį Platformoje nustatyta tvarka. VIP prenumerata galioja tokiam laikotarpiui, už kurį sumokėtas šis mokestis, nebent šių Taisyklių nustatyta tvarka ji nutraukiama anksčiau.

3.7. Išskyrus atvejus, kai Naudotojas iki VIP prenumeratos laikotarpio galiojimo pabaigos praneša, kad atsisako VIP prenumeratos arba nenori jos pratęsti, VIP prenumeratos galiojimas automatiškai pratęsiamas tokiems laikotarpiams, kurie galioja pratęsimo momentu, ir atitinkami mokėjimai automatiškai nuskaitomi nuo Naudotojo sąskaitos 

3.8. Naudotojas gali bet kuriuo momentu atsisakyti VIP prenumeratos bet kuriuo iš šių būdų: i) pranešdamas Administracijai šiose Taisyklėse nurodytu el.paštu; ii) jei už VIP prenumeratą Naudotojas mokėjo pasinaudodamas Paypal, - per Paypal sistemą. Naudotojui atsisakius VIP prenumeratos, jau sumokėtas VIP prenumeratos mokestis nėra grąžinamas.

3.9. Administracija pasilieka sau teisę pakeisti VIP prenumeraros mokestį. Tokie pakeitimai būtų taikomi VIP prenumeratos laikotarpiams, einantiems po to, kai Naudotojui buvo pranešta apie atitinkamus pasikeitimus.

 

4. NAUDOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Naudotojas, naudodamasis Platforma, privalo:

4.1.1. nevykdyti neteisėtų veikų ar veiklų Interneto svetainėje;

4.1.2. su kitais Naudotojais ir Administracija bendrauti pagal visuotinai priimtinus etikos ir moralės principus;

4.1.3. Skelbime (komentaruose, nuotraukose) siūlyti tik tokius objektus ar paslaugas, pateikti teisingą informaciją apie skelbiamo objekto savybes;

4.1.4. veikti sąžiningai, nesiekiant apgauti kitų Naudotojų ir / ar Administracijos;

4.1.4. pakeisti prisijungimo prie Interneto svetainės duomenis, jeigu kilo grėsmė, kad šiuos duomenis galimai sužinojo tretieji asmenys;

4.1.5. užtikrinti, kad informacija, pateikiama Skelbime, visais atvejais atitiktų moralės ir etikos normas bei nepažeistų autorinių teisių, nekurstytų nesantaikos bet kuriuo pagrindu.

4.1.6. užtikrinti, kad keliama informacija: i) atitiktų naudojimosi Platforma paskirtį; ii) nekeltų grėsmės Platformos ar jos duomenų bazės veikimui (pvz., programos ar dokumentai su virusais).

4.2. Administracija turi teisę apriboti Naudotojo teisę naudotis Interneto svetaine, įskaitant ir visišką Naudotojo ir/ar jo Skelbimų, susirašinėjimo pašalinimą iš Interneto svetainės, ir imtis kitų veiksmų, kuriuos Administracija mano esant būtina 

4.3. Administracija turi teisę sustabdyti Naudotojo Skelbimų publikavimą Interneto svetainėje ir/arba juos pašalinti iš Interneto svetainės ir/ar sustabdyti ar pašalinti Naudotojo susirašinėjimą per Platformą ir/ar užblokuoti Naudotoją, kai:

4.3.1. Naudotojas pateikė arba pateikia neteisingą, klaidingą, melagingą ir/arba nepilną informaciją;

4.3.2. Naudotojo elgesys su kitais Naudotojais neatitinka visuotinai priimtų moralės principų;

4.3.3. Naudotojas naudojasi Platforma sąmoningai siekdamas pakenkti kitiems Naudotojams ir / ar Administracijai;

4.3.4. Naudotojas kitaip pažeidžia šias Taisykles ar taikytinus teisės aktus.

4.4. Interneto svetainės, taip pat visos intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su Platforma, priklauso Administracijai. Naudotojas neturi teisės išsaugoti, kopijuoti, keisti, perkelti, perduoti ar atskleisti Interneto svetainės puslapių turinio. 

 

5. ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

5.1. Laikoma, kad naudojimasis Platforma vykdomas nepriekaištingai, jei Plaforma galima naudotis 90% laiko per metus. Administracija neatsako už Platformos veiklos sutrikimus, kilusius dėl priežasčių, kurių Administracija negali kontroliuoti. Administracija taip pat gali apriboti Platformos ar jos dalies pasiekiamumą, jei tai būtina dėl saugumo, serverių priežiūros ar kitų objektyviai svarbių priežasčių. 

5.2. Administracija neatsako už trečiųjų šalių reklamas, nuorodas ar slapukus, esančius Interneto svetainėje. Naudotojas privalo pasidomėti trečiųjų šalių naudojimosi sutartimis bei privatumo politika.

5.3. Administracija pasilieka sau teisę neįspėdama Naudotojų keisti Interneto svetainės turinį ar jos funkcijas. Administracija turi teisę nuspręsti pakeisti arba nutraukti savo paslaugų teikimą dėl bet kokios priežasties ir be įspėjimo.

5.4. Administracijos atsakomybė ribojama tiesioginiais nuostoliais ir suma, kurią Naudotojas sumokėjo Administracijai už naudojimąsi Platforma per paskutinius pusę metų.

5.5. Administracija neatsako už Skelbime pateikiamos informacijos neatitikimą tikrovei ir jų turinį. Administracija neatsako už žalą, padarytą Naudotojui ar tretiesiems asmenims dėl Skelbimo turinio ir (ar) jų patalpinimo Platformoje.

 

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

6.1. Administracija turi teisę vienašališkai keisti šias Taisykles, paskelbdama pakeistą Taisyklių versiją Interneto svetainėje.  

6.2. Šių Taisyklių aiškinimui ir taikymui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

6.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami kompetentinguose Lietuvos Respublikos teismuose pagal Administracijos registracijos adresą.

6.4. Visus klausimus galima pateikti el. pašto adresu info@verslopaieskos.lt.